Deposit Masa Nyata
1.***i16MYR 64.00
2023-03-31 05:54 PM
2.****l2uMYR 30.00
2023-03-31 05:53 PM
3.*******012MYR 30.00
2023-03-31 05:52 PM
4.*******092MYR 135.00
2023-03-31 05:42 PM
5.****e88MYR 76.00
2023-03-31 05:38 PM
Tertinggi Deposit Masa Nyata
scr888-register-1****010MYR 600.00
2023-03-30 04:48 PM
2.****010MYR 550.00
2023-03-30 04:17 PM
3.****ed1MYR 500.00
2023-03-30 04:17 PM
4.*****515MYR 500.00
2023-03-31 03:09 AM
5.***f25MYR 450.00
2023-03-31 02:40 AM
Pengeluaran Masa Nyata
1.***h92MYR 300.00
2023-03-31 04:23 PM
2.*****486MYR 2,500.00
2023-03-31 04:21 PM
3.*****661MYR 500.00
2023-03-31 04:09 PM
4.*****e23MYR 200.00
2023-03-31 04:08 PM
5.*********s83MYR 80.00
2023-03-31 04:03 PM
Tertinggi Pengeluaran Masa Nyata
918kiss-register-1******986MYR 4,500.00
2023-03-31 04:58 AM
2.*****486MYR 3,650.00
2023-03-31 02:57 PM
3.*****486MYR 3,500.00
2023-03-31 02:26 AM
4.***********488MYR 3,210.00
2023-03-31 10:49 AM
5.*****666MYR 2,000.00
2023-03-31 03:55 AM
5 Pemenang Bertuah Teratas
918kiss-register******023MYR 88.00
2023-03-19 06:40 PM
2.***e00MYR 68.00
2023-03-06 09:01 PM
3.**hamMYR 58.00
2023-03-11 06:27 PM
4.*******636MYR 55.00
2023-03-15 09:30 AM
5.***533MYR 55.00
2023-03-17 11:26 PM
Masa Perkhidmatan Purata
Pemain1562 pemain
Dalam Talian Sekarang
52%
Deposit8 minit
Masa Purata
20%
Pengeluaran12 minit
Masa Purata
30%